Polityka prywatności Zbiórki internetowej "Sunrise Festival Family"

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Zbiórki internetowej "Sunrise Festival Family".
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Organizator zbiórki internetowej "Sunrise Festival Family" – MDT Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, adres poczty elektronicznej: kontakt@mdtproduction.pl - zwana dalej „Administratorem”.
3. Dane osobowe Użytkownika zbiórki są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika na stronie Zbiórki.
2. Dane osobowe zbierane są przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora.
4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko/pseudonim; adres poczty elektronicznej. W wypadku Użytkownika, który wybrał opcję "anonimowości" jedynie adres poczty elektronicznej.

III. Podstawa przetwarzania danych

1. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Użytkownika wyrażona w momencie uczestnictwa w Zbiórce (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika lub Uczestnika w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

V. Postanowienia końcowe

1. Zbiórka może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Zbiórki.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
b) Certyfikat SSL.