Regulamin zbiórki internetowej "Sunrise Festival Family"

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizowania i uczestnictwa w zbiórce internetowej organizowanej przez MDT Production Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Organizator), organizatora Sunrise Festival w Kołobrzegu. Zbiórka internetowa organizowana jest w celu wsparcia organizacji festiwalu w związku z kryzysem wywołanym pandemią Covid-19. Wszelkie środki pieniężne zebrane w ramach zbiórki internetowej zostaną przeznaczone na wsparcie organizacji Sunrise Festival w roku 2021.
2. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że jest związany jego treścią, zgadza się na jego postanowienia i zobowiązuje się go przestrzegać.
3. Akceptując Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych ze zbiórką internetową.
4. Do udziału w zbiórce internetowej wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www, a ponadto obsługująca szyfrowane połączenia SSL.
5. Usługi płatnicze w trakcie zbiórki internetowej są świadczone przez podmioty licencjonowane, takie jak integratorzy płatności i operatorzy płatności, z którymi Organizator współpracuje. W tym przypadku PAYU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
6. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Organizatora w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna z 18.07.2002 r.
8. Wpłaty stanowią darowizny, są ostateczne i nie podlegają zwrotowi. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia regulaminu operatora płatności, z którego usług korzysta Użytkownik podczas dokonywania wpłaty.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2020 r.
11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.